INTERNATIONAL RULES
FOR THE SPORT OF WHEELCHAIR RUGBY
2002-2006


Prepared by TECHNICAL COMMISSION Tony Lapolla- President and adopted by the INTERNATIONAL WHEELCHAIR RUGBY EDERATION ( September 1, 2002)WHEELCHAIR RUGBY
( Kolektivní hra pro muže a ženy- quadruplegiky)

Pozn: Za účelem zjednodušení textu bude nadále používán pouze mužský rod k vyjádření jak mužského, tak ženského rodu. současně jakákoli zmínka o hráči bude zahrnovat i jeho vozík, neboť je považován za součást těla hráče, pokud toto nebude výslovně specifikováno jinak.


ODDÍL A            HRA

Čl.1: Definice
Wheelchair rugby je hra pro 2 týmy, každý o čtyřech hráčích. Všichni hráči musí být na vozících a musí být klasifikováni podle platného klasifikačního systému. Maximální bodový součet, dle klasifikace, hráčů na hřišti nesmí překročit 8. Cílem každého týmu je, aby jeho hráč skóroval tak, že se dotkne nebo přejede brankovou čáru s míčem pod kontrolou. Míč může být házen, odbíjen, kutálen, driblován či nesen jakýmkoli směrem tak, aby to vyhovovalo níže uvedeným pravidlům. Tým, který do ukončení hry zaznamenal více gólů je vyhlášen za vítěze.

ODDÍL B            VYBAVENÍ

Čl.2: Hřiště
Hřiště na wheelchair rugby má stejné rozměry jako hřiště na basketbal, jak je definováno v pravidlech FIBA; ovšem vyznačují se pouze postranní,koncové a střední čára a středový kruh.

Čl.3: Hraniční čáry
Hraniční čáry jsou tvořeny koncovými a postranními čarami. Prostor na hřišti a mimo hřiště jsou definovány jejich vnitřními hranami.

Čl.4: Středový kruh
Středový kruh má poloměr 1.8m a je vyznačen ve středu hřiště. Poloměr kruhu je vyznačen vnější hranou obvodové čáry.

Čl.5: Středová čára- útočná a obranná polovina
Útočná polovina týmu je prostor mezi vnitřní hranou koncové (brankové) čáry soupeře a k této čáře bližší hranou středové čáry. Zbytek hřiště včetně středové čáry se nazývá obranná polovina hřiště.

Čl.6: Brankoviště
Brankoviště je obdélníková plocha ohraničená dvěma čarami kolmými na koncovou čáru. Tyto čáry vycházejí z koncové čáry a jsou ukončeny/ propojeny čarou rovnoběžnou s koncovou čarou. Všechny tyto čáry jsou vyznačeny stejnou barvou jako postranní čáry, mají stejnou šíři jako středová čára a jejich délky jsou následující:

 • od vnitřní hrany koncové čáry k vnější hraně horního konce brankoviště- 1.75m,
 • mezi vnějšími hranami postranních čar brankoviště- 8mČl.7: Branka
Branka je vymezena 2 kužely se čtvercovou podstavou a minimální výškou 45cm. kužely jsou umístěny tak, aby se jedna stran podstavy dotýkala vnitřní hrany koncové čáry (bližší středové čáře) a druhá strana podstavy se dotýkala vnější hranice brankoviště (bližší postranní čáře).
Bod dotyku výše popsaných stran vyznačuje konec brankoviště. Část koncové čáry umístěná mezi těmito 2 kužely se nazývá branková čára.

Čl.8: Hráčská lavička týmu
Tento prostor je vyznačen mimo hřiště a to na stejné straně jako stůl zapisovatelů. Prostor je ohraničen 2m dlouhou čárou v prodloužení koncové čáry a druhou 2m dlouhou čárou vyznačenou 5m od středové čáry a kolmou na postranní čáru. Obě čáry musí být odlišné barvy než jsou čáry označují hrací plochu. 
Jestliže se týmy nemohou shodnout na výběru herní strany a střídačky, poté si vybírá tým uvedený jako první Pro druhou polovinu hry si vymění pouze herní strany. V případě prodloužení si týmy nechávají herní strany stejné jako na konci hry a v každém dalším prodloužení si je mění.

Č.9: Stolek zapisovatelů
Měl by být umístěn ve střední části hřiště a to mimo hrací plochu.

Čl.10: Prostor pro střídání
Je umístěn přímo před stolem zapisovatelů a to mimo hrací plochu velikosti 3m na každou stranu od středové čáry.

Čl.11: Trestná lavice
Trestná lavice je umístěna přímo proti stolu zapisovatelů a to na druhé straně hřiště. Sestává ze dvou částí vyznačených na ploše, a to o rozměrech minimálně 2x1 metr. musí poskytovat též dostatečný prostor pro časoměřiče trestů, aby mohl plnit své povinnosti. Trestné lavice musí být minimálně 1 metr vzdáleny od postranní čáry. Každý tým má svou trestnou lavici na příslušné straně- proti své týmové lavičce.

Čl.12: Technické vybavení

 • Zařízení časoměřičů- musí být k dispozici vhodné vybavení na měření následujících časů- jednotlivé části hry, tresty, oddechové časy
 • Zápis o průběhu hry
 • Výsledková tabule- Organizátor turnaje musí poskytnout vhodné zařízení k prezentování aktuálního skóre zápasu hráčům a divákům. Toto zařízení může být ručně obsluhované, mechanické či elektronické a součásti zobrazovaných údajů může a nemusí být oficiální čas.
 • Míč- Ke hře je používán regulérní volejbalový míč (tlak 6, bílá barva), který poskytne domácí tým nebo ředitel turnaje. Jedinou osobou, která má právo rozhodnout o vhodnosti poskytnutého míče je rozhodčí. Pokud je poskytnutý míč, dle názoru rozhodčího nevhodný, může rozhodčí vybrat ke hře jakýkoli jiný dostupný míč.
 • Šipka k určení náhradního postupu- Domácí tým nebo organizátoři musí poskytnout vhodné zařízení, které umožní uplatnění pravidla pro náhradní postup. Toto zařízení může být ruční, mechanické nebo elektronické. Může být také součástí výsledkové tabule nebo časomíry.Čl.13: Vozík
Vozík je součástí hráče a proto mu musí být věnována dostatečná pozornost. Nedodržení následujících pravidel bude mít za následek vyřazení vozíku ze hry dokud nebude souhlasit se specifikami níže uvedenými. Vzhledem k povaze sportu je každý hráč zodpovědný za to, že jeho vozík odpovídá technickým pravidlům.

 • Max. šíře vozíku: Ačkoli je dána velikostí hráče, nejširší rozměr obručí velkých kol musí být jeho nejširším rozměrem a žádná součást vozíku nesmí do šířky přesahovat. Nejsou povoleny žádné pláty ani mříže kolem kol.
 • Délka vozíku: Je měřena od nejpřednější části zadních kol k nejpřednější části vozíku a nesmí přesáhnout 46cm. Při součtu s průměrem zadního kola 70cm nesmí celková délka vozíku přesáhnout 116cm. Není povoleno přidávání jakýchkoli protizávaží k vozíku.
 • Max. výše bočních opěrek sedačky musí být v jejich střední části 53cm od země.
 • Kola:
  2 velká zadní kola
   - max. průměr 70cm
   - musí být kryta disky, které chrání kola při kontaktu s jiným vozíkem
  2 malá přední kola
   - musí být na oddělených osách
   - jejich středy musí být od sebe min. 20cm
   - jejich osy nesmí být umístěny dále než 2.5cm od hlavního rámu do strany, měřeno od zevní hrany konstrukce k vnitřní hraně osy

 • Pojistná kolečka: Jsou povinná a připevňují se k zadní části vozíku. Jsou-li připojena napevno, žádná jejich část nesmí přesahovat zadní kola. Jsou-li umístěna na otočných osách pak v jakékoli poloze nesmí přesáhnout nejzadnější část velkých kol. Jejich max. vzdálenost od podlahy musí být 2cm.

 • Nárazníky:
  • Používané kruhové tyče či trubky musí být zaoblené bez jakýchkoli hran a výčnělků, které by hráči poskytovaly mechanickou výhodu. "All tubing must be bent on bender and be consistently round in nature. The bend shall not cause tube to wrinkle, flatten, or flair from an excessive bend." Používané trubky musí mít minim. Průměr 6.35mm nebo 1 palce. Všechny použité záhyby musí mít vnitřní průměr minim. 2cm. Tzn., že při použití těchto dvou nařízení bude minim. Vnější rozměr zahrnující i vlastní tyč 3.27cm.
   Poznm.: Minim. vnějšího oblouku dosáhneme při použití minim. rozměru tyče.
  • Nejpřednější část nárazníku musí být ve střední části přesně 11cm nad zemí "and span across". Měření se provádí v postavení na předních kolech, jako při rozjíždění vozíku vpřed.
  • Minim. šíře nárazníku musí být 20cm (zevní okraje). Max. šíře je variabilní, ale nesmí přesáhnout více než 2cm do stran hlavní konstrukci vozíku.
   Poznm.: Velikost nárazníku je závislá na velikosti vozíku.
  • Na každé straně( v nejširším bodě) musí být nárazník přímo spojen s hlavním rámem. Úhel, který svírá tato spojnice s nárazníkem a hlavním rámem nesmí být menší než 45st. v horizont. rovině. Úhel se hodnotí z pohledu shora.
  • Spodní strana nárazníku nesmí být níže než 3cm nad podlahou. Horní hrana nárazníku nesmí být výše než 20cm od podlahy.
  • Max. vzdálenost nárazníku od hlavní konstrukce je 20cm.


 • Křídla: Toto přídatné zařízení chrání prostor mezi nárazníkem a přední částí velkých kol. Je povoleno a ve všech místech kontaktu musí být jeho vzdálenost od země 11cm. Toto platí pro otevřenou konstrukcí křídel. Pro bezpečnost jiných vozíku nesmí zakončení chráničů přesáhnout střed pneumatiky zadního kola. A všechny chrániče končící u okraje duše zadních kol musí mít zaoblené konce bez ostrých hran.
  Křídla končící u zadních kol a/nebo se stáčejí v úhlu směrem k hlavní konstrukci musí být od velkých kol vzdáleny 1cm. Toto omezení se netýká křídel, které jsou oblé a plynule se stáčejí okolo zadních kol ke konstrukci. Minim. průměr trubek musí být stejně jako u nárazníku 6.35mm nebo 1 palce, ale rozměry tyčí použitých pro nárazník a křídla se mohou lišit. Stejně jako u nárazníku nesmí spodní hrana být níže než 3cm nad zemí a horní výše než 20cm.
  Prostor v rozsahu 10cm nad horní hranou křídel od jejich předního okraje až k zadním kolům musí být volný, bez jakýchkoli zábran.

 • Pohodlí a bezpečnost:
  • Všechny výstupky a výčnělky (háčky, držátka apod.), které mohou být nebezpečné, ale rozhodčí je schválí jako přípustné, musí být vhodným způsobem pokryta bezpečnými měkkými chrániči.
  • Je povolena pouze jedna podložka na sedačku o max. výšce 10cm.
  • Je povolena jedna podložka mezi kolena, ale nesmí vyčnívat nad jejich úroveň.
  • Při možnosti sklouznutí nohou ze stupačky musí hráč použít pevný nebo elastický pás, pevně připojený mezi lýtky. Je povoleno připoutání těla k vozíku.
  • Není povoleno používat ovládací zařízení, brzdy či motor k usnadnění ovládání vozíku. Takové zařízení může zůstat na vozíku je-li vyřazeno z provozu a neohrožuje-li jakýmkoli způsobem hráče nebo jejich vybavení.
  • Vozík může být zpevněn zařízením umístěným na spodní straně přední části vozíku, které by jej mělo chránit před překlopením směrem dopředu. Tato úprava může být níže než 3cm, ale nesmí být nejpřednější částí vozíku. Při jakémkoli kontaktu tohoto zařízení s hrací plochou nesmí žádným způsobem poškozovat její povrch.
  • Při hře nesmí být použity pláště kol zanechávající viditelné stopy na hrací ploše.
  • Žádná protizávaží nesmí být připojena k vozíku.
   Poznm.: Hráč může na svém vozíku provést jakékoli úpravy, které zvýší jeho pohodlí a bezpečnost, ale musí dodržet stanovená bezpečnostní měřítka a nesmí tím získat mechanickou výhodu. Jiné úpravy ze zdravotního důvodu jsou povoleny neohrožují-li či neznevýhodňují-li protihráče.


 • Modifikace: Inovace poskytující mechanickou výhodu a/nebo nedopovídají současným platným normám pro "Standardní vozík", by neměly být na vozíku prováděny dokud je neschválí IWRF. Jakékoli zamýšlené změny musí být nejprve písemně oznámeny a akceptovány Technickou komisí IWRF. IWRF doporučuje, aby podobný postup byl uplatňován i na národní úrovni, kde by měla dohlížet národní asociace daného sportu.
  Kterákoli modifikace musí být schválena 2 měsíce před Mistrovstvím Světa, Evropy, paralympiádou a 1 měsíc před ostatními "sanctioned" oficiálními turnaji. Datem zahájení turnajů je datum "Opening ceremonies" nebo nejsou-li pořádány, pak je to první den zápasů. IWRF požaduje 1 měsíc k řádnému posouzení žádosti a učinění rozhodnutí. Proto musí být žádosti zaslány 3 měsíce před MS, ME, Paralympiádou a 2 měsíce před ostatními oficiálními turnaji.Čl.14 Dresy:
Všichni hráči musí mít dresy stejné barvy a označené čísly na přední straně dresu vlevo nahoře velikosti 10cm. Totéž číslo o velikosti 12-20cm musí být umístěno na dobře viditelném místě vzadu uprostřed dresu nebo na zadní opěrce vozíku. Je upřednostňováno umístění na zadní opěrce. Používají se čísla 1-15 včetně, pouze tato mohou být na dresech umístěna.
Každý z hráčů si může obléci krátké nebo dlouhé kalhoty, ale všichni hráči je musí mít stejné barvy a odstínu. Jakékoli další části oděvu umístěné pod dresy, které jsou vidět, musí být stejné barvy a odstínu jako dominantní barva dresu, stejný pravidla platí i pro kalhoty.
Komentář: Veškerá pravidla obsažená v tomto článku týkající se velikosti, barvy dresů a umístění čísel na dresech musí být velmi striktně dodržována. Reklama či jiná označení na dresech nesmí nijak omezovat viditelnost čísel na přední ani zadní straně dresů. V případě shody barvy dresů by si dresy měl změnit domácí tým. Hraje-li se na neutrální půdě, pak tým který je v zápisu uveden jako první je považován za domácí tým a v herním zápise je označován jako tým A. Pro všechny IWRF "sanctioned" turnaje platí, že všechny hry jsou považována za neutrální. Pro mezinárodní turnaje se silně doporučuje mít sebou 2 druhy dresů (jedny tmavé a druhé světlé). Pro televizní přenosy zápasů by měl domácí tým obléci světlé dresy. 

Čl.15. Ochrana rukou:
Je povoleno používat jakoukoli ochranu rukou hráčů, která není sestavena z nebezpečného materiálu- např. tvrdého nebo hrubého. 


ODDÍL C            HRÁČI, NÁHRADNÍCI, TRENÉŘI

Čl.16: Týmy (hráči a náhradníci)
Tým je tvořen 12 hráči. Podmínkou účasti hráče na mezinárodních turnajích je jeho klasifikační průkaz. Na něm musí být uvedeno celé jméno hráče, musí obsahovat aktuální fotografii, poslední údaj o klasifikaci hráče, číslo dresu a další zdravotní údaje mající vliv na druh používaného vozíku a povolené vybavení. Průkaz musí být odevzdán zapisovateli u stolku pokaždé, když hráč během hry vstupuje na hrací plochu. Jeden z hráčů může současně vykonávat funkci trenéra. V každém okamžiku hry mohou být na hřišti pouze 4 hráči. Všichni ostatní, kteří nejsou na hřišti, ale jsou uvedeni v sestavě týmu na zápisu o průběhu hry, jsou označováni jako náhradníci.

Čl.17: Kapitán
Určený kapitán týmu nebo jeho zástupce jsou jedinými osobami na hřišti, které jménem trenéra a spoluhráčů mohou verbálně komunikovat s rozhodčími. Kapitán může současně působit jako trenér.
Kapitán musí být na hřišti odlišen od ostatních hráčů páskou na paži nebo písmenem "C" velikosti 10cm umístěném na pravé přední straně dresu. Zástupce kapitána je označen písmenem "A" také o vel. 10cm na pravé straně dresu. Je-li použita k označení páska, musí být stejné barvy jako čísla dresů a umístěná nad loktem. Opustí-li kapitán hřiště, jeho zástupce si musí obléci tuto pásku. Aby se zabránilo zdržování, měl by mít každý tým k dispozici 2 takové pásky.

Čl.18: Trenéři
Nejprve si trenéři musí před zápasem vybrat stranu hřiště, kterou budou bránit a střídačku. Nejpozději 10min. před plánovaným začátkem zápasu musí zapisovateli poskytnou sestavu hráčů pro daný zápas- tj. jmenný seznam hráčů, jejich klasifikaci a čísla dresů, jméno kapitána a jeho zástupce. Zároveň musí oznámit základní sestavu 4 hráčů, kteří nastoupí na začátek zápasu. Tyto informace by měl jako první poskytnout trenér týmu "A". Tyto informace se nesmí sdělovat trenéru protihráčů.
Poznm: Do hry je možné nasadit i ty náhradníky, kteří se ke hře dostavili později, ale jen tehdy jsou-li uvedeni na soupisce týmu předané před začátkem hry zapisovateli. 
Jméno asistenta trenéra musí být v zápisu uvedeno před začátkem hry. Ten přebírá veškeré pravomoci trenéra v případě, že trenér nemůže z jakéhokoli důvodu pokračovat v jejich plnění.
Rovněž kapitán může zastávat funkci trenéra a může v ní pokračovat i pokud musí z jakéhokoli důvodu opustit hřiště jako hráč. Opustí-li však hřiště pro diskvalifikaci za faul nebo není schopen působit jako trenér kvůli zranění, stává se jeho zástupcem ve funkci trenéra hráč, který jej nahradil i jako kapitán.


ODDÍL D            "OFFICIALS" A JEJICH POVINNOSTI

Úvod: Každý zápas by měl být řízen 2 rozhodčími, dále již označovanými jako rozhodčí 1a 2. Jim asistují časoměřič, zapisovatel hry a zapisovatel trestů, kteří jsou nazýváni jako stolkoví rozhodčí. Technický komisař by měl být také přítomen. Během turnaje dohlíží na všechny rozhodčí hlavní rozhodčí.

Čl.19: Povinnosti hlavního rozhodčího
Je zodpovědný za stanovení a dohled nad rozhodčími v každé hře.

Čl.20: Trvání a rozsah pravomocí rozhodčích
Povinnosti a odpovědnost rozhodčích za události, které se dějí na hrací ploše a v jejím okolí začínají jejich příchodem na hřiště a končí po uplynutí řádné hrací doby, kterou stvrdí svým podpisem zápisu hry rozhodčí 1. Incidenty, které potom. Následují by měly být zapsány v zápise a řešit by j měli organizátoři turnaje nebo příslušná komise.
Rozhodčí mají právo rozhodovat o případech porušení pravidel vozíčkařského rugby. Hrací plocha zahrnuje vlastní hřiště a veškeré prostory bezprostředně k němu přiléhající, které jsou užívané hráči, asistenty a rozhodčími v souvislosti se zápasem.
Hlavní rozhodčí ani jiný a jejich asistenti nesmí žádným způsobem měnit platná pravidla hry. 

Čl.21: Povinnosti obou rozhodčích

 • Rozhodčí na hřišti i u stolku musí zajistit řádný rpůběh hry v souladu s platnými pravidly IWRF.
 • Měli by používat řádné postupy včetně všech odpovídajících signálů, jak je uvedeno v manuálu.
 • Je-li potřeba slovního vyjádření, aby bylo jasné rozhodnutí, musí na mezinárodních turnajích používat angličtinu. Tato část článku by neměla být interpretována jako právo trenéra či hráče, žádat vysvětlení hvizdu, ani jako povinnost rozhodčích k výkonu své funkce a řízení zápasu mluvit anglicky. Aplikuje se v případě možnosti vyvolání zmatků a zbytečného zdržování hry a při rozhodování neobvyklých, nestandardních situací, jež jsou mimo rámec pravidel hry. 
 • Mají právo rozhodovat situacích, kterou nejsou jednoznačně popsány v pravidlech.Čl.22: Pravomoc a odpovědnost rozhodčího 1
Má navíc povinnosti, které jsou nad rámec běžného rozhodování v průběhu hry nebo se týkají řešení sporů a neshod.

 • Zkontrolovat a schválit veškeré vybavení používané hráči, zapisovateli a časoměřiči.
 • Před zahájením hry potvrdit všechny rozhodčí v jejich funkci.
 • Zabránit používání jakýchkoli předmětů, které posoudí jako nebezpečné.
 • Provést vhazování při zahájení hry.
 • Rozhodovat případné spory mezi stolkovými rozhodčími.
 • Posoudit případné napravitelné chyby.
 • Vyhlásit kontumaci zápasu za podmínek, kdy je to oprávněné.
 • Ověřit právnost zápisu hry- skóre na konci každé čtvrtiny nebo kdykoli to považuje za nutné. 
 • Potvrzením zápisu o na konci hry (podpisem je-li vyžadován) končí jeho povinnosti a odpovědnost za zápas.Čl.23: Povinnosti komisaře
Povinností "technického komisaře" je dohlížení na práci zapisovatele a pomáhat rozhodčím, aby hra probíhala plynule. Je tedy součástí skupiny zapisovatelů. V podstatě zajišťuje správnost skóre, spouštění a zastavování času, počet oddechových časů, směr šipky určující náhradní postup. Tuto funkci zastává jeden z rozhodčích turnaje, který v tu dobu nerozhoduje zápas a je tedy bez povinností. Měl by být oblečen v uniformě rozhodčího, aby jej v případě zranění mohl nahradit.

Čl.24: Povinnosti zapisovatele

 • Zodpovídá za správnost zápisu požadovaných informací do herního zápisu před zahájením hry
 • Zapisuje platné braky chronologickém pořadí
 • registruje všechny oddechové časy obou týmu během hry
 • Dohlíží nad dodržení max. součtu klasifikačních bodů hráčů na hřišti (včetně hráčů na trestné lavici)
 • Informuje rozhodčí o všech neshodách při nejbližším přerušení hry
 • Pamatuje si pořadí v němž byl hráči střídáni (musí vědět kdo šel poslední na hřiště)
 • Otáčí zařízení pro určení náhradního postupu je-li manuální nebo jej přepíná je-li elektronické a umístěné na výsledkové tabuli.Čl.25: Povinnosti časoměřiče

 • Měřit čas od zahájení hry do ukončení každé čtvrtiny (v řádné hrací době i v prodloužení)
 • Uvědomit hlavního rozhodčího 3 min. před začátkem hry
 • Měřit oddechové časy a upozornit na uplynutí 50sek.
 • Hvizdem na píšťalku, sirénou nebo jiným vhodným zařízením oznámit konec každé části hry (řádné i prodloužení)
 • Upozornit rozhodčího na požadované střídání
 • Případné problémy s výsledkovou tabulí konzultovat s rozhodčím
 • Ovládat šipku náhradního postupu je-li součástí zařízení výsledkové tabule
 • Po celou dobu zaznamenávat přesné skóre, je-li součástí světelné tabuleČl.26: Povinnosti měřiče trestů

 • Zodpovídá za prostor trestné lavice
 • Zaznamenává trestné hráče druh přestupku, kterého se dopustil
 • Zaznamenává čas kdy k faulu došlo a délku trestu podle času na světelné tabuli
 • Zaznamenává každé napomenutí za nepovolený kontakt
 • Měří tresty
 • Upozorňuje hráče po vypršení trestu na návrat do hřiště
 • jakékoli nesrovnalosti hlásí rozhodčímu při nejbližším přerušení hry
ODDÍL E            PRAVIDLA HRY

Čl.27: Hrací čas
Rugby se hraje 4x 8minut čistého času. Přestávka po první a třetí čtvrtně je 1 minutu, přestávka po druhé čtvrtině je 5minut. 2 minutová přestávka je mezi ukončením řádné hrací doby a prvním prodloužením. Před každým dalším prodloužením je 1 minutová přestávka. Každá část prodloužení trvá 3minuty čistého času.

Čl.28: Zahájení hry
Hra se zahajuje rozskokem ve středovém kruhu. Hlavní rozhodčí nejprve hvizdem oznámí zahájení hry a poté vstoupí do středového kruhu, aby provedl vhození míče při rozskoku mezi libovolnými dvěma protihráči. Stejný postup je v případě potřeby použit při zahájení každé části prodloužení.
Není možné zahájit hru v případě, že jeden z týmů nemá 4 hráče připravení ke hře. Pokud tento tým není kompletní ani 15minut po stanoveném začátku hry, dochází ke kontumaci a vítězem zápasu se stává soupeř.
Poznm.: Po zahájení hry musí tým pokračovat ve hře v počtu 4hráčů na hřišti dokud mu to dovolí sestava týmu a zároveň musí respektovat max. bodový součet hráčů na hřišti. V případě (zranění, trestného hráče), že není tým schopen postavit 4 hráče do hry, poté může pokračovat ve hře s méně než 4 hráči, ale nikoli méně než 2 hráči. V případě méně než 4 hráčů na hřišti se musí snížit i max. bodový součet.

Čl.29: Rozskok
Během rozskoku zaujmou 2 hráči pozici ve středovém kruhu a to na své obranné polovině vzhledem ke středové čáře. Všichni ostatní hráči musí být vně středového kruhu. Spoluhráči nesmí zaujmout sousední pozice okolo kruhu pokud si na jednu z nich činí nárok protihráče.
Rozhodčí nejdříve hvizdem oznámí možnost legálního kontaktu a poté vstoupí do středového kruhu, aby vhodil míč svisle vzhůru mezi rozehrávající hráče a dostatečně vysoko, aby ani jeden z rozehrávačů se ho nemohl dotknout a aby poté padal mezi ně. Poté co míč dosáhl nejvyššího bodu, musí se ho dotknout alespoň jeden z rozehrávačů. Pokud se míč dotkne země před tím než byl tečován jedním z rozehrávačů, musí se rozskok opakovat.

Čl.30: Porušení pravidel rozskoku

 • Hráč nesmí porušit pravidla upravující provedení rozskoku.
 • Hráč nesmí během rozskoku používat žádnou část vozíku k tomu, aby udržoval rovnováhu
 • Hráč se nesmí dotýkat paže nebo ruky protihráče, aby získal výhodu
 • Hráči, kteří nejsou přímými aktéry rozskoku, musí zůstat mimo středový kruh dokud se míče nedotkne alespoň jeden z rozehrávačů
 • Spoluhráči nesmí zaujmout sousední pozice pokud si na jednu z nich činí nárok protihráč
 • Každý z rozehrávačů může míč tečovat vícekrát, ale nesmí jej získat do svého držení dříve, než se dotkne podlahy nebo než se jej dotkl některý z dalších z 6 hráčů na hřišti
 • Ani jeden z rozehrávačů nesmí opustit středový kruh, poté co byl odpískán začátek legálního kontaktu a předtím než byl míč legálně tečován
 • Je-li míč odražen do autu jedním z týmů, druhý tým jej získává do držení a začíná hru vhazováním za postranní čárou na své obranné polovině co nejblíže středové čáře. V tomto případě získává první možnost náhradního postupu tým, který vhodil míč do autu při rozskoku.
  Trest: Míč získává soupeř a vhazuje za postranní čarou na své obranné polovině u středové čáry. Je to výjimka srovnatelná s jinými přestupky, neboť ani jeden z týmů ještě nestanovil svou pozici na hřišti.
  Pozn.: Rozskok se opakuje, jestliže se přestupku dopustily oba týmy nebo rozhodčí provedl chybný rozskok, nebo se míč dotkl země předtím, než se jej dotkl jeden z rozehrávačů.Čl.31: Náhradní postup
Týmy se budou v následujících situacích střídat

 • Ze středu hřiště při zahájení druhé a každé další čtvrtiny řádné hrací doby.
 • Z příslušného místa za postranní čárou v případě nedovoleného držení míče

Pozn.: Tým, který nezískal kontrolu nad míčem, získává jej při následující situaci, kdy bude použit princip náhradního postupu. Šipka zařízení určuje směr vhazování při dalším náhradním postupu. Poněvadž si týmy pro zahájení druhé poloviny zápasu mění strany, musí se šipka náhradního postupu upravit tak, aby ukazovala nový směr útoku při zahájení druhé poloviny hry. Po vhození míče se šipka převrací, aby určovala směr při dalším náhradním postupu.

Čl.32: Jak lze dosáhnout gólu
Gólu je dosaženo v případě, když hráč s míčem pod kontrolou se dotkne prostou v zámezí (mezi 2 kužely) minimálně 2 koly. Aby gól platil musí hráč získat míč pod svou kontrolu dříve než se on nebo jakákoli jiná část jeho vozíku dostane mimo hrací plochu. Mít kontrolu nad míčem znamená, mít jej bezpečně uložený v klíně nebo opřený o část vozíku či těla a nesmí se přitom dotýkat podlahy. Míč, který se kutálí podél hráče, není zajištěný a hráč jej nemá pod kontrolou, ačkoli se jej dotýká rukou. 
Rozhodčí oznamuje dosažení gólu hvizdem, který je signálem k zastavení času a předání míče k vhazování týmu, který obdržel gól.

Čl.33: Vhazování
Míč je možno na hrací plochu hodit, kutálet, odrazit, odbít nebo dostat jakýmkoli jiným povoleným způsobem. Vhazování se používá ke znovuzahájení hry po gólu, porušení pravidel nebo faulu, oddechovém čase, po jakémkoli jiném přerušení hry a k zahájení druhé a dalších částí řádné hrací doby.

Místa vhazování:

 • po gólu- jakýkoli bod koncové čáry
 • po porušení pravidel nebo faulu- určený bod postranní čáry co nejblíže místu kde byl míč před přerušením hry
 • k zahájení druhé, třetí a čtvrté části řádné hrací doby- střed hřiště proti výsledkové tabuli. Hráč provádějící vhazování musí svůj vozík umístit na obrannou polovinu týmu co nejblíže středové čáře.
 • po oddechovém čase- koncová nebo postranní čára
 • náhradní postup- za postranní čárou co nejblíže místu kde byl odpískán držený míč a proti výsledkové tabuli

Postup: Rozhodčí umístí míč na klín vhazujícímu hráči, hvizdem umožní legální kontakt na hrací ploše a začne odpočítávat 10sekunový limit, který má hráč k provedení vhazování. 

Čl.34: Porušení pravidel při vhazování
Během vhazování může dojít k následujícím přestupkům.

 • Vhazující hráč se nesmí dotknout míče na hřišti po jeho vhození, dokud se jej nedotkne jiný hráč na hřišti.
 • Vhazující hráč nesmí přesáhnout interval 10sekund, který je stanoven k provedení vhození míče e jeho tečování jedním z hráčů na hřišti
 • Vhazující hráč nesmí vjet na hřiště před odehráním míče
 • Vhazující hráč se může na místě otáčet, ale nesmí jezdit do stran od místa vhazování
  Pozn.: Toto neplatí při vhazování po gólu.
 • Poté co hráč míč vyhodil, nesmí se již dotknout prostoru mimo hrací plochu před tím, než se dotkne prostoru na hrací ploše. Má-li vhazující v úmyslu míč odbít na hřiště, může si jej nechat jednou odrazit od země i v zámezí.
 • Všichni hráči (obránci i útočníci) musí být vzdáleni od místa vhazování minimálně 1metr. Toto neutrální území vymezené poloměrem 1 metru je nutné pro umožnění vstupu vhazujícímu hráči na hřiště po odehrání míče. Porušení tohoto pravidla znamená pro útočníky ztrátu míče a pro obránce 1 minutové vyloučení.
 • Obránce nesmí vhazující hráči bránit v úplném návratu na hřiště po vhození míče. Tato činnost bude mít za následek 1 minutové vyloučení.
 • Vhazující hráč musí vjet na hřiště v místě vhazování (rozmezí je 1metr).

  Trest: pro přestupky pod a, b, c, d, e, h- ztráta míčeČl.35: Výsledek hry
Rozhoduje větší počet dosažených gólů během hracího času. Za každý gól se uděluje 1 bod.

Čl.35:Kontumace hry
Tým prohrává zápas kontumačně:

 • jestliže odmítne hrát poté, co byl vyzván rozhodčím,
 • díky svým aktivitám, které brání normálnímu průběhu hry,
 • jestliže nemůže pokračovat ve hře s minimálně 2 hráči,
 • jestliže bodový součet hráčů na hřišti a trestné lavici přesahuje max. bodový součet 8.

Pokud je momentálně ve vedení tým v jehož prospěch má být hra ukončena, jako konečný výsledek zůstává aktuální skóre. Není-li tým ve vedení, nebo je-li skóre vyrovnané, je týmu uděleno vítězství 1:0

Čl.37: Nerozhodný výsledek a prodloužení
Jestliže je na konci čtvrté části řádné hrací doby nerozhodný výsledek, bude hra pokračovat prodloužením trvajícím 3 minuty nebo i několika prodlouženími až do rozhodnutí zápasu. 
Před zahájením první části prodloužení si kapitáni jednotlivých týmů losují stranu a na začátku každého dalšího prodloužení si strany mění. Před prvním prodloužením je přestávka 2 minuty, mezi každým dalším prodloužením je přestávka 1 minutu. Každá část prodloužení se zahajuje rozskokem ve středovém kruhu.

Čl.38: Ukončení hry
Pokud je po čtvrté části řádné hrací doby nebo po skončení kterékoli části prodloužení jeden z týmů ve vedení, bude tento tým vyhlášen vítězem zápasu. Pokud se dle rozhodčího stane hra nekontrolovatelnou v případech:

 • opakované a výrazně nebezpečné fauly jednoho z týmů,
 • výtržné a nebezpečné chování diváků vůči hráčům a rozhodčím,
 • vytrvalé nerespektování rozhodčích, nebo
 • jakékoli jiné nebezpečné chování hráčů, trenérů, diváků.


V těchto případech může rozhodčí ukončit hru a prohlásit vítězem ten tým, který je v dannou chvíli ve vedení nebo tým, který nezavinil předčasné ukončení hry. Pokud je v daném okamžiku nerozhodné skóre a žádný tým není zodpovědný za pozastavení hry, dojde pouze k jejímu dočasnému přerušení a hra bude pokračovat později ve chvíli, kdy bude zajištěno odstranění příčin přerušení hry.


ODDÍL F          PRAVIDLA PRO ČASOMÍRU

Čl.39: Měření hracího času
Hrací čas začíná běžet:
- poté co je míč po dosažení nejvyššího bodu vyhozením při rozskoku tečován prvním hráčem na hřišti,
- když po znovuzahájení hry vhazováním je míč tečován prvním hráčem na hřišti.
Hrací čas je zastaven:
- na konci každé části hrací doby
- v okamžiku každého hvizdu rozhodčího
- v okamžiku dosažení gólu

Čl.40: Měření trestu
Hrací čas může být také využit k měření trestů, napomoci přenému odměření trestu.

Čl.41: Míč ve hře
Míč se dostává do hry:
- hvizdem rozhodčího před jeho vstupem do středového kruhu k provedení rozskoku,
- hvizdem rozhodčího poté co předal míč do držení vhazujícímu hráči 
Pozn.: Hvizd rozhodčího je signalizuje možnost legálního kontaktu mezi hráči na hřišti.

Čl.42: Oživení míče
K oživení míče ve hře dojde poté, co je:
- při rozskoku tečován prvním hráčem ve středovém kruhu,
- po vhazování z autu tečován prvním hráčem na hřišti.

Čl.43: Mrtvý míč
Míč se stává mrtvým po každém hvizdu rozhodčího, např. po gólu, přestupku nebo faulu, v případě drženého míče, při pádu hráče na zem nebo jeho poranění, na konci každé čtvrtiny, při oddechovém čase a střídání, na konci hry.
Výjimka: Umožnění zahájení legálního kontaktu během vhazování.

Čl.44: Oddechový čas
Každý tým má během řádné hrací doby nárok na 4 oddechové časy trvající 1 minutu, které si může vybrat kdykoli během hry. Pokud na konci řádné hrací doby zůstává týmu nějaký nevyužitý oddechový čas, může ho využít v prodloužení. Navíc během každé části prodloužení má tým nárok na jeden 1minutový oddechový čas. Žádost o oddechový čas v době kdy již týmu žádný nezůstal má za následek ztrátu míče.

Žádosti o oddechový čas:

 • Trenér- Jeho žádosti je vyhověno pouze v době kdy je míč mrtvý. Žádá o něj u stolku zapisovatelů. Časoměřič ohlásí jeho žádost rozhodčím při nejbližším přerušení hry.
 • Hráči- Pouze hráči na hřišti mohou žádat o oddechový čas. Mohou o něj žádat kdykoli během hry, jestliže míč je živý a někdo ze spoluhráčů jej má pod kontrolou. Žádají přímo rozhodčího.

Doba potřebná pro pomoc nebo vystřídání zraněného hráče není považována za oddechový čas. Hráči mohou během oddechového času zůstat na hřišti, pokud ovšem chtějí nějakou pomoc nebo komunikovat se střídačkou, musí se přesunout do jejího prostoru. Po skončení oddechového času je hra znovu zahájena vhazováním z libovolného místa za koncovou (pokud byl oddechový čas čerpán po gólu) nebo postranní čarou nejblíže místu, kde se míč nacházel v okamžiku přerušení hry před zahájením oddechového času.
Pozn.: Tým, který požádal o oddechový čas ho může kdykoli ukončit. Druhý tým má povinnost okamžitě zahájit hru. Jestliže tým využije celý oddechový čas, měly by se týmy vrátit na hřiště po zvukovém znamení ohlašujícím uplynutí 50sekund z oddechového času, aby se zabránilo zdržování hry.
Jestliže týmy reagují na zvukové znamení nebo slovní výzvu rozhodčího, musí být všem hráčům poskytnut dostatečný čas bez zdržování k zaujmutí pozic před znovuzahájením hry. Jestliže tým zdržuje hru i po slovním upozornění rozhodčích, hra by měla pokračovat následujícím způsobem:
- Jestliže se opozdí útočící tým, míč je položen na zem a rozhodčí začne ihned odpočítávat 10sekund. Jestliže se tým vrátí před porušením pravidel, míč je ve zbývajícím čase dán k dispozici hráči.
- Jestliže se opozdí obránci, hra může pokračovat bez nich.

Čl.45: Případ pádu hráče
Na rozdíl od jiných sportů, hráč který spadne při tomto sportu se nemůže jednoduše sám vrátit do hry bez zdržování. Většinou je toho dosaženo jen s pomocí asistentů ze střídačky. Proto musí být hra zastavena při nejbližší možné příležitosti. Avšak zastavení hry nesmí znevýhodnit útočníky, zejména mají-li možnost skórovat bez ohledu na pád hráče. Jestliže je gólová šance, nezávisle na pádu hráče odvrácena nebo ukončena, hra je okamžitě zastavena. Výše zmíněná situace se netýká ohrožení nebo zranění hráče. Asistenti ze střídačky musí počkat na výzvu rozhodčího ke vstupu na hřiště, aby mohli pomoci hráči.

Čl.46: Oddechový čas rozhodčího
Každý z rozhodčích může kdykoli přerušit hru, aby mohl vyřešit situaci vzniklou na hřišti. Pokud pravidla nestanovují jinak, může být délka přerušení různá, jak to vyžaduje daná situace, např.:
- ohrožení nebo zdravotní ošetření- okamžitě
- problémy u stolku zapisovatelů- okamžitě nebo při nejbližším přerušení hry
- kontrola vybavení hráče- hrozí-li ztráta určité části vozíku nebo jeho vybavení, nebo je nutná jejich úprava může rozhodčí přerušit hru: 

 • okamžitě, jestliže problém s vybavením ohrožuje hráče
 • při nejbližším přerušení hry, jestliže nehrozí nebezpečí a hráč je pohyblivý
 • při nejbližší vhodné příležitosti je-li hráč nepohyblivý
 • okamžitě nebo při nejbližším přerušení hry je-li nutné opravit chybu.
ODDÍL G          PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE HRÁČŮ

Čl.47: Střídání
Každý tým může střídat libovolný počet hráčů při kterémkoli přerušení hry.
Výjimka: Ani jeden z týmů nesmí střídat po gólu, jestliže nenásledovala jiná situace s mrtvým míčem (např. oddechový čas rozhodčích).
Žádost o střídání musí být nahlášena zapisovatelům, kteří při prvním následujícím mrtvém míči oznámí rozhodčím (kromě situace po gólu). Potrestaný hráč nesmí být střídán po dobu trestu.
Postup: Všichni střídající
- se musí nahlásit u stolků zapisovatelů.
- poskytnout svůj klasifikační průkaz.
- počkat na pokyn rozhodčího ke vstupu do hřiště. Střídající hráč musí být okamžitě připraven ke hře.
- vstoupit na hřiště u stolku zapisovatelů.
- hráč opouštějící hřiště si musí vyzvednout svůj klasifikační hrací průkaz u stolku zapisovatelů.

Čl.48: Poloha hráče a míče
Je-li hráč nebo rozhodčí na hrací ploše nebo v zámezí je určeno bodem kontaktu jakékoli části jeho těla nebo vozíku s podlahou. Poloha míče je určena bodem jeho posledního kontaktu. Ve chvíli přerušení kontaktu míče je jeho poloha určena místem, kde dojde k obnovení kontaktu. Jestliže se osoba jakoukoli svojí části dotýká hrací plochy, je tento dotek rozhodující pro určení polohy (útočná nebo obranná polovina).

Čl.49: Používání míče
Ve vozíčkářském rugby je povoleno hrát s míčem rukama, předloktím nebo jej vézt na klíně či na vozíku. Je-li míč převážen na klíně, nejméně 75% musí být viditelných. Míč může být házen, kutálen, odbíjen, driblován, odrážen nebo jinak posouván. Kopnutí do míče šlapkou nebo částí nohy od kolen dolů je považováno za přestupek.
Porušení pravidel má za následek ztrátu míče.

Čl.50: Fyzická výhoda
Hráč se nesmí dotýkat podlahy žádnou částí těla ani vozíku mimo 4 kol a/nebo přídatným zařízením proti převrhnutí na zadní části vozíku ve chvíli kdy má míč pod kontrolou. Trest: ztráta míče.

Čl.51: Kontrola míče

Kontrola míče hráčem:
Hráč má míč pod kontrolou, jestliže-
- vlastní míč,
- dobrovolně drží nebo se snaží držet míč (v rukou, na klíně, proti vozíku) a míč je ve hře nebo živý,
- pevně drží ruce na míči a brání soupeři, aby s ním mohl volně a lehce manipulovat,
- dribluje

Kontrola míče týmem:
Tým má míč pod kontrolou, jestliže jeden z hráčů tohoto týmu jej má pod kontrolou. Kontrola týmu nad míčem pokračuje dokud jej do svého držení nezíská soupeř nebo dokud se míč nestane mrtvým. Míč mezi přihrávkami neznamená konec kontroly týmu nad míčem.

Čl.52: Míč v zámezí
Jestliže hráč způsobí, že se míč dostane do autu, jedná se o porušení pravidel. Míč je v zámezí, jestliže se jej dotkne hráč, jiná osoba nebo jakýkoli předmět nacházející se v zámezí. Brankové kužely jsou v zámezí. Dotkne-li se míč rozhodčího, je to posuzováno jako dotek podlahy v místě kde se rozhodčí nachází. Poloha rozhodčího je určena místem, na němž stojí. Zodpovědnost za míč v zámezí má ten hráč, který se ho dotkl jako poslední.
Pozn.: Úmyslné odehrání míče na protihráče tak, aby se odrazil do zámezí, je posuzováno jako porušení pravidel.
Trest: ztráta míče.

Čl.53: Dribling
Dribling je skutečný odraz míče od země. Plácání, položení míče nebo odpálení a snaha o získání míče nejsou považovány za dribling. Má-li hráč míč pod kontrolou, musí s ním driblovat 1x za 10 sekund. Žádným pravidlem není omezen počet odrazů míče, otáček nebo jiných pohybů vozíku mezi driblováním. Jestliže hráč nedribluje během stanoveného limitu 10sek., jsou porušena pravidla.
Trest: ztráta držení míče.

Čl.54: Držený míč
K drženému míči dochází, jestliže:

 • protihráči sdílejí kontrolu nad míčem,
 • živý míč uvízne pod nebo mezi vozíky,
 • míč uvízne pod vozíkem- je-li hráč v tu chvíli napaden protihráčem, zastaví se hra ihned. Není-li napaden, hráči je poskytnuta šance k uvolnění míče,
 • soupeři zároveň způsobí, že se míč dostane do zámezí.

Hra pokračuje dále použitím náhradního postupu.
Pozn.: Hráč nemůže dosáhnout porušení pravidla drženého míče umístěním míče do klína protihráče, jestliže ten neprojeví snahu jej získat pod kontrolu.

Čl.55: 10 sekund v brankovišti
Jestliže má tým míč pod kontrolou, žádný z hráčů nesmí zůstat v brankovišti soupeře déle než 10 sekund.

 

Čl.56: Útočná polovina
Po získání "živého" míče do držení na obranné polovině, má tým 15 sekund na to, aby dostal míč na útočnou polovinu hřiště. Míč je na útočné polovině "upon contact"
Trest: ztráta míče. Vhazuje se ze strany, nejblíže místu přerušení.

Čl.57: Obranná polovina hřiště
Hráč, který má míč pod kontrolou na útočné polovině se s ním nesmí vrátit na obrannou polovinu. K porušení tohoto pravidla musí být splněny všechny následující podmínky:

 • útočící tým je posledním týmem, který měl kontrolu nad míčem na útočné polovině,
 • hráč útočícího týmu je posledním, kdo se dotkl míče na útočné polovině před jeho návratem na polovinu obrannou,
 • míč se vrátil na obrannou polovinu,
 • hráč útočícího týmu je prvním, který se dotkne míče po jeho návratu na obrannou polovinu.

Trest: ztráta míče. Vhazuje se za postranní čarou na útočné polovině nejblíže místu přestupku.

Čl.58: Stání
Jestliže útočící tým pomocí postranní čáry a všech svých hráčů chrání hráče vezoucího míč před jakoukoli snahou obránců o jeho získání po dobu 15 sekund je odpískáno stání. Cílem této taktiky je, aby čas ubíhal a řádný herní čas byl promarněný. Po dobu kdy obránci mohou atakovat na hráče s míčem, nemohou být útočníci obviněni ze stání.
Trest: ztráta míče.


ODDÍL H          PRAVIDLA KONTAKTU

Ačkoli je rugby vozíčkářů kontaktní sport, není možné povolit všechny typy kontaktů ve všech situacích. V úvahu musí být brány i další faktory, např.- pozice, poloha a zranitelnost soupeře, rychlost pohybujícího se hráče, čas a vzdálenost k zastavení a/nebo změně směru atd. Nesportovní chování nesmí být omlouváno jako legální agresivní hra. Rozhodčí by měli mít na zřeteli bezpečnost bez"deterring from the contact of the game itself". Každá situace musí být posuzováno individuálně. Musí být zachováno plynulé tempo hry. 
Články v tomto oddíle se zabývají principy, které by rozhodčí měli brát v úvahu při aplikaci pravidel. Tyto principy umožňují kontakt mezi hráči a současně jim poskytnou určitou míru ochrany, dají jim možnost bránit svou pozici a také míč. Tato část umožňuje rozhodčím posoudit každou situaci a nepřerušovat hru kdykoli, ale umožnit její plynulost.

Čl.59: Základy bezpečnosti

 • Přiměřená síla:
  Síla potřebná k úspěšnému souboji o opozici s protihráčem, získání ztraceného míče, zabránění gólu. Tímto je přiměřená síla podmíněna a je relativní ve vztahu k velikosti a rychlosti útočícího hráče versus pozice protihráče.
 • Úhel útoku:
  Zepředu, z boku, za osou zadních kol.
 • Zorné pole napadnutého hráče (mezi rameny hráče sedícího čelem):
  tento úhel 180st. A sedící pozice hráče velmi dobře odpovídá ose zadních kol. Proto jsou osy zadních kol určeny pro rozsah zorného pole 
  - před oskami- v rozsahu zorného pole
  - za oskami- mimo dosah zorného pole
 • Pozice hráče v době kontaktu:
  např.: stacionární nebo pohybující se, balancující nebo padající.
 • Bezpečnostní zařízení:
  Nesmí být útočníkem ani obráncem používáno k získání výhody během kontaktu. Největší riziko zranění hráče je při napadení mimo zorné pole. Toto riziko se výrazně zvyšuje dojde-li ke kontaktu nadměrnou silou.

Tyto pravidla základů bezpečnosti neochrání hráče před žádným kontaktem s protihráčem, ale činí každého hráče zodpovědným za napadení protihráče, kterým by jej ohrozili. Musí vynaložit úsilí k vyhnutí se nebezpečným kontaktům- zpomalit, zastavit nebo změnit směr.

Čl.60: Právo zabrat prostor na hřišti

 • Každý hráč na hřišti má právo zabrat legální pozici na hřišti, neobsazenou jiným hráčem. Hráč nesmí být nucen k opuštění své pozice nepovolenou fyzickou silou (strkání, najíždění, údery). 
  Hráči si ovšem nesmí pasivně činit nárok n určitou pozici na hřišti v případě vyzvání k opuštění této pozice protihráčem. Hráč mající míč pod kontrolou má více volnosti pokud se týče pasivity, protože má navíc odpovědnost za ochranu míče.
 • Při pokusu o přesun do jiné pozice na hřišti může být hráč blokován jedním nebo více protihráči.
 • Protihráči mohou bojovat o jakoukoli dosud neobsazenou pozici na hřišti.Čl.61: Princip vertikality
Tento princip znamená, že hráči je vyhrazen prostor vymezený horizontálně (sedí-li hráč ve vzpřímené pozici) šíři ramen, od zadní opěrky ke kolenům a vertikálně od země nad hlavu. Tento prostor je chráněn, ale protihráč v něm může bránit. Obránce je zodpovědný za většinu tělesných kontaktů v tomto prostoru, i když jsou výsledkem přirozeného pohybu těla ve snaze dostat míč z dosahu obránce nebo přihrát.

Čl.62: Princip výhody a nevýhody
Účelem tohoto principu je umožnění plynulosti hry a nepřerušovat ji často pro triviální porušení pravidel. Všechny situace vyúsťující v porušení pravidel nebo faul musí být posuzovány v kontextu hry. Situace, které nemají vliv na hlavní dějiště hry nebo neposkytují výhodu/ nevýhodu zainteresovaným hráčům by měly být ignorovány a hra by měla plynule pokračovat. Při posuzování situací. Princip výhody/nevýhody by měl být v trvalým zájmu a mít důležitý vliv na plynulost hry. Kontakt, který nemá zásadní vliv na zúčastněné hráče by měl být posouzen jako náhodný a nepodstatný a hra by měla plynule pokračovat. 
Např.: Kontakt pře hvizdem bývá často nahodilým kontaktem.
Při rozhodování a uplatňování tohoto principu, vzniklá výhoda/nevýhoda musí být výsledkem určité herní situace a ne daná rozhodčím jestli se rozhodne zapískat nebo ne.


ODDÍL I          FAULY

Čl.63: Typy faulů
Fauly k nimž při vozíčkářském rugby může docházet souvisí s kontaktem mezi hráči, administrativními chybami nebo nesportovním chováním, "hereafter referred to as DECORUM". Rozdíl mezi tresty pro útočníky a obránce se týká jen všeobecných faulů. Ostatní typy faulů jsou zahrnuty ve skupině technických faulů a tresty jsou pro obránce i útočníky stejné.

 • Všeobecný faul:
  Tyto fauly vyplývají z opravdu nedovolené hry s míčem nebo zákroku proti soupeři. Trest: útočný faul- ztráta míče obranný faul- 1 minuta vyloučení. Přestupek vyprší po uplynutí 1 minuty nebo při skórování protihráčů. Je-li udělen z penalty gól není hráč vyloučen.
 • Technický faul: rozděluje se do dvou skupin:
  1. administrativní - Chyba ze strany lavičky (střídání, bodový součet hráčů na hřišti přesahuje 8, chybný oddechový čas). Zjednodušeně se nazývají technické fauly.2.dekorum - Nesportovní chování, nebezpečná hra. V této skupině jsou zahrnuty regulérní technické fauly, úmyslné hrubé fauly a diskvalifikující.


Trest: 1 minuta a hráč je vyloučen i v případě udělení trestného gólu. Je-li útočící hráč z útočícího týmu, tým neztrácí kontrolu nad míčem a znovu zahajuje hru. Ve většině případů je hráč z trestné lavice propuštěn po gólu soupeře s výjimkou diskvalifikujícího faulu.

Čl.64: Trestný gól
Gól je udělen v případě, že byl hráč faulován ve chvíli kdy měl míč pod kontrolou a byl ve vyložené gólové situaci. Je-li udělen trestný gól, není přidělen 1minutový trest s výjimkou některých případů technických faulů.

Čl.65: Napadení - obecný faul
Napadení je legální náraz do protihráče obrovskou rychlostí nebo silou relativně vůči postavení protihráče při němž je riziko jeho poranění.

Čl.66: Kontakt před hvizdem - obecný faul
Jakýkoli úmyslný a/nebo nebezpečný kontakt před začátkem čtvrtiny nebo během zastavení hry. Každému týmu je uděleno jedno napomenutí během každé poloviny hry. Hvizd rozhodčího signalizuje možnost legálního kontaktu.

Čl.67: Aut v brankovišti - obecný faul
Hráč se dopustí tohoto přestupku v případě, že porušení všechny 3 podmínky

 • opustí hřiště na útočné polovině mezi kužely
 • neskóruje
 • vrátí se zpět do hřiště, nebo jen částí vozíku která byla v autu, nebo přeruší kontakt s podlahou..

Trest: ztráta míče

Čl.68: Čtyři v brankovišti - obecný faul
Jedná se o situaci, kdy čtvrtý obránce vjede do brankoviště. Tomuto hráči by měl být udělen trest 1 minuty.

Čl.69: Držení - obecný faul

 • Omezování soupeře uchopením rukama nebo zaháknutím jakoukoli jinou částí těla tak, že drženému hráči brání ve volném pohybu.
 • Hráč, který z jakéhokoli důvodu upadne na protihráče a znevýhodní jej tak.Čl.70: Opuštění hřiště - obecný faul
Tento odstavec se týká hráčů bez míče. Je-li míč mrtvý nesmí hráč opustit hřiště bez povolení rozhodčího nebo na základě jiných pravidel hry. 
Je-li míč ve hře a živý, nesmí hráč opustit úmyslně hřiště a/nebo proto, aby získal jakoukoli výhodu (např. se vyhnul porušení pravidel nebo faulu, získal výhodnou pozici). Může však opustit , aby se vyhnul zranění sebe nebo jiných hráčů. Jestliže je vnější okolnosti (např. vysoká rychlost, snaha vyhnout se nebezpečnému kontaktu atd.) donutí opustit hřiště, musí se vrátit zpět do hřiště nejblíže místu kde jej opustil. Návrat na hřiště mu nesmí poskytnout žádnou výhodu, kterou neměl ani předtím. A také nemá právo nárokovat výhodu, kterou opuštěním hřiště ztratil.
Hráč, který opustil hřiště mezi kužely brankoviště se dopustil přestupku jen pokud:

 • centrum hry není daleko od brankoviště,
 • jeho tým neztratil kontrolu nad míčem.

Pozn.: Tento článek se týká útočníku v jejich útočné polovině a obránců na jejich obranné polovině.

Čl.71: Strkání - obecný faul
Ke strkání dochází pokud hráč po prvním legálním kontaktu s protihráčem pokračuje v uplatňování síly vůči na zadní kola vozíku, přehmatává rukama na obručích nebo kolech, aby se vozík pohyboval žádoucím směrem.
K nedovolenému strkání dochází, jestliže:

 • se hráč snaží tímto zákrokem vystrnadit protihráče z legální pozice do pozice nedovolené,
 • nebo se snaží pomoci svému spoluhráči skórovat.

Čl.72: Nedovolené požití rukou - obecný faul
Podle tohoto pravidla se hráč dopouští přestupku , jestliže použije své paže nebo ruce k získání nebo bránění míče a dojde přitom ke kontaktu v chráněném prostoru nebo mimo něj dle pravidel v čl. Princip vertikality. V případě nedovoleného použití rukou útočníkem je tento typ kontaktu který se odehraje mimo chráněný prostor chápán jako pohyb, kterým chtěl hráč chránit míč nebo přihrát.

Čl.73: Otočení - obecný faul
Dojde-li ke kontaktu s soupeřem za osou zadních kol nebo do zadní části vozíku, které způsobí jeho otočení v horizontální nebo vertikální rovině a zároveň ohrozí hráče. Poznm: Obráncům je povoleno legálně kontaktovat protihráče u zadních kol před jejich osou a při udržení trvalého kontaktu sklouznout za osku. Žádné otočení, které je tímto kontaktem způsobeno není považováno za přestupek.

Čl.74: Technická chyba hráče
Hráč musí respektovat napomenutí rozhodčími a nesmí používat nesportovní taktiky, např.:

 • nezdvořilé nebo urážlivé výrazy,
 • "batting, abusing", nebo dávat ruce před oči soupeře,
 • zdržovat hru (bránit rychlému uvedení míče do hry, předčasně opustit trestnou lavici apod.),
 • bránit hráči v návratu na hřiště po provedeném vhazování
 • úmyslně padat z vozíku se záměrem vyvolat přerušení hry,
 • zdržování odchodu na trestnou lavici po pokynu rozhodčích
 • změnit číslo hráčského dresu bez souhlasu rozhodčího
 • vstoupit na hřiště (jako střídající) bez uvědomění stolku zapisovatelů nebo pokynu rozhodčího, nebo opětovný vstup na hřiště během téhož mrtvého míče kdy byl vystřídán,
 • dobrovolně opustit sedačku vozíku nebo použít jakoukoli část dolních končetin při změně rychlosti a směru vozíku,
 • po úvodní kontrole hrát s nepovoleným vozíkem,
  Poznm.: Jestliže byl vozík uznán jako nepovolený na základě aktivit v průběhu hry, poté je hráči dána možnost jej opravit aniž mu byl udělen technický faul.
 • používání neospravedlnitelného chování s vílem přerušení hry jako:
  - žádání o oddechový čas v době kdy spoluhráč nemá v držení míč,
  - žádost o oddechový čas, jestliže má míč pod kontrolou druhý tým,
  - úmyslný pád z vozíku,
  - triviální žádosti o kontrolu vybavení.
  Trest: 1 minuta i pro útočníka.

Čl.75: Technická chyba na střídačce (trenér, náhradníci, pomocníci)
Pro řádný a efektivní průběh hry je nezbytná určitá úroveň chování na střídačce. Trenér, jeho asistenti , náhradníci, pomocníci musí dodržovat následující pravidla chování:

 • Trenér, jeho asistent nebo pomocníci mohou vstoupit na hřiště, aby se pomohli hráči nebo se upravili jeho vybavení až po obdržení povolení od rozhodčích.
 • Střídající hráč požádá o střídání u stolku zapisovatelů, předloží svůj identifikační průkaz a počká na pokyn od rozhodčích ke vstupu do hřiště.
 • Trenér nebo jeho asistent smí u stolku zapisovatelů požádat o oddechový čas.
 • Veškerá komunikace mezi lavičkou a kýmkoli na hřišti by měla být vedena se vzájemným respektem a neměla by narušovat vlastní průběh a vedení hry.
 • Během hry se všichni musí zdržovat v prostoru střídačky.
 • Přesáhnutí max. bodového součtu nebo neoprávněná žádost o kontrolu bodového součtu soupeřem, kdy výsledek bude v pořádku.

Trest: Je uděleny 1 minuta trestu trenérovi, ale odpykává si ji jeden z hráčů na hřišti vybraný trenérem provinilého týmu.

Čl.76: Překročení max. bodového součtu hráčů na hřišti
Max. součet bodů hráčů na hřišti a trestné lavici nesmí překročit max. bodů 8 u žádného z týmů. Bodové ohodnocení každého hráče je před zahájením hry zapsáno do zápisu o průběhu hry. Zapisovatel musí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby žádný z týmů neporušil během hry toto pravidlo. Jestliže dojde k porušení pravidla, bude vstup posledního hráče na hřiště posouzen jako technická chyba. Je-li tento hráč již na trestné lavice, poté bude potrestán další hráč, který před ním vstoupil na hřiště. Pokud nelze jednoznačně určit, komu by měl být udělen trest, trenér provinilého týmu vybere hráče z těch co jsou v době přerušení hry na hrací ploše, aby tento trest odpykal. 
Trenér může zapisovatele kdykoli během hry požádat o sečtení bodů hráčů na hřišti. Zapisovatel si poznamená čas žádosti a při nejbližším přerušení hry informuje rozhodčího. Došlo-li k přestupku, hra bude upravena a vrácena do doby žádosti o přepočítání. pokud je bodový součet týmu v pořádku, bude trenérovi, který o přepočítání žádal udělena technická chyba. 

Čl.77: Úmyslný faul
Výrazně hrubý a úmyslný faul vůči soupeři s míčem nebo bez míče. Je v pořádku jsou-li takto trestáni zejména hráči kteří zastrašují soupeře, v těchto případech se nehledí na to může-li být tato taktika legální. Hráč, který se opakovaně dopustí úmyslného faulu může být diskvalifikován.
Trest: Všeobecný + technický faul, tresty si odsedí po sobě.

Čl.78: Diskvalifikující faul
Jakýkoli výrazně nesportovní nebo ohrožující faul je posuzován jako diskvalifikující (např. nebezpečná hra, zápas, soustavné používání urážlivých a útočných výrazů, neuctivé napadání rozhodčích). V případě diskvalifikujícího kontaktního faulu, zodpovědná osoba uvažuje zkratkovitě a svým jednáním může ohrozit nebo způsobit zranění protihráče.
Trest: Osoba odpovědná za porušení pravidel (hráč, trenér, pomocník) je potrestána 1 minutou penalty a je poté vyloučena ze hry. Trest si odpyká celý bez ohledu na to, zda soupeř skóroval. Jeden z náhradníků na lavičce, který je svým bodovým ohodnocením nejblíže diskvalifikovanému hráči za něj odsedí 1 minutový trest.

Diskvalifikovaný hráč:
Je vyloučen z další účasti v zápase z důvodu diskvalifikace. Do konce hry se nesmí zdržovat v hale kde probíhá jeho zápas. Bude-li diskvalifikovaný hráč jakkoli zasahovat do dění na hřišti, bude jeho týmu udělen technický faul. 

Čl.79 Zadržení
Je-li hráč s míčem zadržen, musí se do 10sekund ze sevření uvolnit nebo se zbavit míče (přihrát jej). Zadržení znamená, že se hráč nemůže pohnout s vozíkem v jakémkoli směru o více než 1/2 délky vozíku (toto je doporučení, nikoli absolutní vzdálenost). V odpočítávání se pokračuje ( není znovu zahájeno) v případě je-li míč odehrán hráči, která je také zadržen. 10 sekundové odpočítávání je zahájení až po driblingu, který ukončil odpočítávání 10sek. intervalu pro možnost driblování.
Trest: ztráta míče.

ODDÍL J          ODPYKÁVÁNÍ TRESTU

Čl.80: Opuštění trestné lavice
Hráč opouští trestnou lavici:

 • po uplynutí trestu dle časomíry,
 • po upozornění časoměřiče trestů nebo rozhodčího v případě, že zařízení časomíry není dobře viditelné z trestné lavice,
 • v okamžiku skórování soupeře, kromě případů trestného gólu nebo diskvalifikujícího faulu.

Pozn.: Spoluhráči z téhož týmu opouštějí trestnou lavici v pořadí, v němž jim byly uděleny tresty.
Trest: Hráč, který opustí trestnou lavici brzy a bez pokynu časoměřiče trestů nebo rozhodčího dostane technickou chybu za zdržování hry.

Čl.81: Více než 2 současně trestaní hráči
Pokud se hráč dopustí faulu ve chvíli, kdy se na trestnou lavici dostává jako třetí, čtvrtý nebo další hráč svého týmu, musí se přesunout do prostoru trestné lavice a vyčkat na příležitost k vykonání svého trestu. Hráč může být vystřídán, protože tým nesmí hrát s méně než 2 hráči na hřišti. Vykonání svého trestu zahájí ve chvíli:

 • kdy počet hráčů na trestné lavici je redukován na dva, a je-li potřeba
 • trenér má možnost upravit sestavu na hřišti tak, aby tým nepřekročil max. bodový součet.

Čl.82: Omezení pro trestané hráče
Trestaný hráč se musí neprodleně hlásit (nepotřebuje-li zdravotní pomoc) na trestné lavici a zůstat zde po dobu odpykávání trestu i v průběhu oddechového času a přestávek mezi jednotlivými částmi hry, v průběhu přestávky v poločase a po skončení hry může jet ke svému týmu.
Diskvalifikovaný hráč musí opustit hrací plochu jak je popsáno v čl.

Čl.83: Fauly o přestávkách nebo při přerušení hry
Jakýkoli faul nebo trest udělený o přestávce mezi jednotlivými částmi hry bude vykonán na začátku další části řádné hrací doby nebo prodloužení.

Čl.84: Napravitelná chyba
Toto pravidlo se nevztahuje na chyby plynoucí z úsudku nebo interpretace pravidel rozhodčím.
Následující př.: administrativní chyby, chybné počítání gólů, chybné potvrzení penalty.
Aby mohla být tato chyba napravena, musí být žádost podána před znovuzahájením hry po dalším přerušení hry následujícím po chybě. Žádost může podat trenér nebo kapitán.Trenér žádá u stolku zapisovatelů, kteří si ji okamžitě poznamenají a informují rozhodčího při dalším přerušení hry. Kapitán žádá přímo rozhodčího. Pokud dojde k opravě chyby, je vše co se stalo ve hře po této chybě anulováno a hra je znovu zahájena od bodu kdy došlo k chybě. Čas se vrací také zpět do doby vzniku chyby (nejlépe určí-li tuto dobu celý tým rozhodčích).